Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – PSYCHOLOG

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – PSYCHOLOG

  1. Nazwa i adres jednostki:

Samorządowa Szkoła Podstawowa, 57-530 Międzylesie, ul. B. Chrobrego 2.

2. Określenie stanowiska: psycholog

Wymiar etatu – 6/22 godz. tygodniowo

3. Wymagania konieczne kandydata związane ze stanowiskiem:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2) nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe ;

3) wykształcenie wyższe magisterskie

4. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny;

2) Życiorys (CV);

3) Kserokopia dokumentu/ów poświadczającego/ych posiadane kwalifikacje zawodowe;

4) Inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy);

6) Oświadczenie kandydata o niekaralności

7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik do pracy lekkiej;

 8) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) Oświadczenie o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Samorządową Szkołę Podstawową w Międzylesiu w związku z naborem na stanowisko psychologa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 ww. rozporządzenia.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.” – załącznik nr 1

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2022r. w sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej  w Międzylesiu ul. B. Chrobrego 2

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu. Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie rozmowy.

 Wszelkich informacji w sprawie udziela : Ryszard Bodnar Tel. 74 8126 328

Załącznik:

DOCZałącznik nr 1(1).doc (32,00KB)