Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA TRZY WOLNE STANOWISKA – PRACOWNIK DO PRACY LEKKIEJ TERMIN 05.08.2022r

NABÓR NA TRZY WOLNE STANOWISKA – PRACOWNIK DO PRACY LEKKIEJ TERMIN SKŁADANIA 05.08.2022r

  1. Nazwa i adres jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa, 57-530 Międzylesie, ul. B. Chrobrego 2.

2. Określenie stanowiska: pracownik do pracy lekkiej

3. Wymagania konieczne kandydata związane ze stanowiskiem:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2) nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

3) wykształcenie min. podstawowe

4. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny;

2) Życiorys (CV);

3) Kserokopia dokumentu/ów poświadczającego/ych posiadane kwalifikacje zawodowe;

4) Inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy);

6) Oświadczenie kandydata o niekaralności

7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik do pracy lekkiej;

 8) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) Oświadczenie o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Samorządową Szkołę Podstawową
w Międzylesiu w związku z naborem na stanowisko pracownik do pracy lekkiej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11
ww. rozporządzenia.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownik do pracy lekkiej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.” – załącznik nr 1.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 05 sierpnia 2022r. w sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej  w Międzylesiu ul. B. Chrobrego 2 z dopiskiem na kopercie: „NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK DO PRACY LEKKIEJ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu. Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej
o terminie rozmowy. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 19.08.2022r

 Wszelkich informacji w sprawie udziela : Ryszard Bodnar Tel 74 8126 328